Tel: 56 150 950
acgrupp@acgrupp.ee

ELEKTRIPAIGALDISE KÄIT


Elektripaigaldise käit ehk käidukorraldus on tegevus elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks käidukava alusel.

Vaata Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) teabelehte: “Eletripaigaldise käit ja käidukava”.

Elektripaigaldise kasutamise järelevaataja ehk käidukorraldaja

 “Seadme ohutuse seaduse” ja määruse nr 74 “Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded” alusel:

Elektripaigaldise ohutu käidu tagamiseks tuleb elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul/valdajal) määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja ehk käidukorraldaja), kui elektripaigaldis on:
1)  madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri;
2) suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul käitisel;
3) haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
4) raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
5) plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
6) kõrgepingepaigaldis peakaitsme nimivoolust olenemata.

Käidukava

Elektripaigaldise käidukava on dokument või dokumentide kogum, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.


Teenus

Pakume elektripaigaldise kasutamise järelevaataja (käidukorralduse) teenust mis tagab teie hoone elektrisüsteemide ohutu toimimise ja seadustele vastavuse.

Küsi käidukorralduse pakkumist

Käiduteenuse hinnapakkumise tegemiseks küsi pakkumise vormi acgrupp@acgrupp.ee